Rabu, 22 Oktober 2014

Latihan Ujian Tengah Semester Bank dan Lembaga Keuangan bank 2 soal :
1.         Sebutkan tahapan-tahapan dalam pasar modal ?
Jawab :
a.      Tahapan Persiapan
b.      Tahapan Pengajuan persyaratan pendaftaran
c.       Tahapan penawaran saham
d.      Tahapan peralatan saham dibursa efek

Soal :
2.        Sebutkan dan jelaskan penggolongan asuransi menurut sifat dan pelaksanannya?
Jawab :
a.      Asuransi sukarela ialah pada prinsipnya dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas seseuatu yang dipertanggungkan tersebut.
b.      Asuransi wajib ialah asuransi yang sifatnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang pelaksanannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang ditetapkan pemerintan

 Soal :
3.       Siapa pihak yang terkait dalam keiatan anjak piutang ,sebutkan dan jelaskan?
Jawab:
a.      Perusahan anjak piutang factor,factor ialah pihak yang memberikan jasa anjak piutang
b.      Klien(client)ialah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang barang dan jasa secara kredit kepada nasabah
c.       Nasabah(customer) ialah pihak yang membeli barang dan jasa dan lkien mempunyai kewajiban bayar piutang jangka pendek kepada klien.

Soal:
4.      Sebutkan dan jelaskan proses mengatasi masalah tanpa masalah (gadai) ?
Jawab:
a.      Penaksiran ialah mengingat besarnya jumalh pinjaman yang sangat tergantung tidak nilai barang digadaikan,maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir
b.      Pembelian barang jaminan ilah penentu jumlah uang pinjaman ini bedasarkan presentase tertentu terhadap nilai ditaksirkan
c.       Pelunasan ialah nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus jatuh tempo

Soal :
5.      Sebutkan dan jelaskan pengertian dibawah ini :
1.     Bulk factoring
2.     Krasida dalam pergadaian
3.     Lessor
4.     Lessee
5.     Public ventura capital company
Jawab :
a.      Bulk factring ialah anajak piutang yang berjenis memebrikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada nasabah tanpa memeberikan jasa lain seperti proteksi resiko ,piutang ,admistrasi penjualan dan penagihan
b.      Krasida dalam penggadaian ialah kredit angsuran sistem gadai yang memberikan pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atau pengembalian pinjamannya dengan angsuran
c.       Lessor ialah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal
d.      Lessee ialah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dan lessor
e.      Public ventura capital company ialah perusahaan modal ventura yang telah go public atau menjual sahamnya melalui bursa efek 

Soal :
6.     Pengeritan anjak piutang menurut uud no 20/111/1998 ?
Jawab :
anjak piutang ialah badan usaha yang melakukanj kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan /pengalihan serta pengurusan piutang /tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam luar negeri 

soal :
7.     Sebutkan dan jelaskan factor-faktor apa saja yang mengpengaruhi pembiayaan sewa guna usaha(leasing)?
Jawab :
a.      Nilai barang modal ialah pada prinsipnya merupakan penjumlahan harga barang modal dengan nilai sisanya pada akhir periode kontrak
b.      Simpanan jaminan ialah transaksi jual beli biasa fungsi dapat dikatakn sebagai uang jaminan atau uang muka lesee atas suatu kontrak
c.       Nilai sisa ialah perkiraan wajar atas nilai suatu barang modal yang di lease pada akhir masa kontrak

Soal :
8.     Jelaskan pengertian waran dan right issue?
Jawab:
a.      Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahan dengan harga telah ditentukan penerbit waran  dan perusahaan emiten
b.      Right issue adalah merupakan hak un tuk memesan saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten

Soal :
9.     Apa dimaksud dengan reksa dana dan obligasi,kalian ketahui?
Jawab:
a.      Reksa dana ialah wadah atau pola pengeolahan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk investasi dalam instrument-instrumen investasi dalam reksa dana
b.      Obligasi ialah sifat pengakuan utang uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutng untuk membayar bunga secara periodic

Soal :
10.Jelaskan manfaat bagi klien,nasabah dan factor dalam anjak piutang ?
Jawab:
a.      Manfaat bagi klien
-          Manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan
-          Manfaat yang diterima karena menerima jasa non pembiayaan
b.      Manfaat bagi nasabah
-          Kesempatan untuk melakukan pembelian kredit
-          Dan layanan penjualan lebih baik
c.       Manfaat bagi factor
- discount reel/charge
-  Dan Servis/charge

Soal:
11.Sebutkan penggolongan perusahaan leasing ?
Jawab :
Penggolongan leasing dalam 3 kelompok yaitu
1.      Indepent leasing company
2.      Captive lessor
3.      Lease broker atau packager

Tidak ada komentar:

Posting Komentar